Vad är En kurs i kärlek?


En kurs i kärlek är mer än bara en bok. Det är en heltäckande kurs i att lära känna sig själv, en källa till visdom som leder till förändring, en inbjudan till ett nytt sätt att leva och vara i världen.De flesta böcker kommer in i våra liv för att informera oss. En kurs i kärlek kommer in i våra liv för att transformera oss. Det är en kurs i självkännedom som leder till varaktig nytta för oss. Den vänder sig inte till intellektet utan går rakt in i våra hjärtan och verkar där för en genomgripande transformation.


En kurs i kärlek framhåller att alla förändringar vi skulle vilja se hända i våra liv, och även i världen, härrör från en enda förändring - att vi går från att se oss själva som separata individer, till att se sanningen som säger att vi är en integrerad del av livet och av ett evigt medvetande som existerar i enhet. Denna insikt har en djup inverkan på det sätt vi lever och interagerar med varandra. När vi lever efter sanningen om vilka vi är, börjar de inneboende kvaliteterna i vårt vara påverka de inre och yttre aspekterna av livet och åstadkomma förändring på alla nivåer

En kurs i kärlek:

Den enda skillnaden mellan det liv du lever och det liv du vill ha ligger i din villighet att uttrycka vem du är. (A2:3.1)

Du står inte separat och åtskild från någonting. (D:1.24)

Så svårt att före­ställa dig att denna enda för­änd­ring skulle kunna åstad­komma alla för­änd­ringar som du tror att inte ens en härskara änglar skulle kunna åstad­komma. Så länge en sådan tanke förblir otänkbar för dig kommer den inte att födas.  (A3:8.8)


När vi minns vår sanna identitet släpper vi gamla begränsande övertygelser som framkallade upplevelser av kamp och ansträngning, ensamhet och smärta. Vårt autentiska Själv leder oss till ett liv i säkerhet med en tydlig känsla av mål och mening.


Boken En kurs i kärlek är en samlingsvolym som egentligen består av tre böcker: Kursen, Avhandlingarna och DialogernaDet finns en mycket noggrant utarbetad progression i dem och innehållet blir därför lättare att förstå om du läser böckerna i den givna ordningen.


Klicka på bilden nedan för att läsa ett utdrag (Förord,  Index, Preludium, Introduktion, Kap 1-6, Översättarens kommentar.)


Här blir du varsamt, steg för steg, guidad längs vägen till att känna ditt sanna Själv. En kurs i kärlek förutser att sinnet kommer att bli förbryllat över ordet "kärlek" och fråga sig: "Varför heter den här boken En kurs i kärlek?"


Kursen

Ordet kärlek är en del av det problem du har med den här Kursen. Om jag skulle ta ordet kärlek och byta ut det mot en teknisk term som låter avancerad, och säga att detta är det stoff som binder samman världen till en enhet, skulle det vara lättare för dig att acceptera. Om jag skulle säga att du inte känner till den här avancerade termen och att det är därför som du har trott på din separation snarare än på din enhet med allting, vore det mycket mera troligt att du skulle nicka och säga: "Jag var bara okunnig om det här, som alla andra." Om en vetenskapsman skulle tala om för dig att en positiv energi hade upptäckts som kunde bevisa din förbindelse med allting i universum, och gav den ett tjusigt namn, skulle du säga: "Det har gjorts en ny upptäckt och jag är villig att tro att det kan vara sant, i synnerhet om andra också kommer att tro att det är sant." (K:12.1)


Du känner dig lite lurad när du får veta att kärleken är svaret. (K:12.2)


Att släppa taget om det som ditt sinne säger dig, till förmån för det som ditt hjärta redan vet, är själva syftet med denna kurs. (K16.11)


Vi tar ett kliv bort från intellektet, egots stolthet, och närmar oss denna slutgiltiga inlärning via hjärtats rike. Det är därför som vi, för att göra slut på förvirringen, kallar denna kurs En kurs i kärlek. (K:P.44)


Avhandlingarna

Medan Kursen beskriver de grundläggande principer som vårt sanna Själv vilar på och sluter klyftan mellan sinne och hjärta, hjälper oss Avhandlingarna att föra in denna helhjärtade förbindelse i vårt dagliga liv. En "avhandling" är en skrift som erbjuder en fördjupad förståelse av ett särskilt ämne. Det finns totalt fyra avhandlingar. Var och en av dessa avhandlar ett specifikt tema:

1. En avhandling om konsten att tänka
2. En avhandling om enhetens natur och igenkännandet av den
3. En avhandling om det personliga självet
4. En avhandling om det nya


Avhandlingarna försöker visa dig hur du ska leva som vem du är, hur du ska agera i världen som det nya Själv du har identifierat. (A2:4.4)

Avhandlingarna är inte längre inriktade på kursarbete eftersom arbetet med Kursen har nått sin fullbordan i dig. Avhandlingarna är bara inriktade på att hjälpa dig leva det som du har lärt.
(A3:15.13)


Dialogerna

Dialogerna är ett utbyte mellan dig som läsare och Kristus-medvetandet, vilket är närvarande i allt som du är i relation med. Du inbjuds inte bara till att lyssna utan även till att svara an.


Dialogerna kulminerar i en intensiv "40-dagars-upplevelse" som äger rum i din inre värld: "De fyrtio dagarna och fyrtio nätterna". De är en förberedelse för att leva i världen i enhet och relation med hela livet och ständigt lyssna till, och svara an på, varje aspekt av skapelsen. Dialogerna placerar oss på vägen till direkt kunskap. Detta är det nya sättet att lära känna ditt Själv, det sätt genom vilket du delar i enhet och relation.


Skapelsen av det nya har börjat. Vi är en interaktiv del av denna skapelseakt av en kärleksfull skapare. Skapelsen är en dialog. Skapelsen – som är Gud och vi i enhet – kommer att svara på våra svar. Kommer att svara på det som vi ser för vårt inre, före­ställer oss och önskar. Skapelsen av det nya skulle inte kunna börja utan dig. Din villighet att ta emot det nya, en villighet som innefattade att lämna det gamla bakom dig, en villighet som innefattade att lämna rädsla och dömande och en separat vilja bakom dig, var nöd­vändig för att påbörja skapelsen av det nya. Din forna villighet att acceptera det gamla höll bara skapelsens kraft bunden till det gamla. Låter inte detta full­ständigt förståeligt när du inser att skapelsen, liksom Gud, inte är någon­ting ”annat än” vem du är? Hur skulle skapelsen kunna fortgå utan dig? (A4:12.34)Nu är det dags att verkligen börja

"höra" min röst i varje aspekt av

skapelsen och svara med din egen röst

i alla dina egna skapande handlingar.

Det är dags att inse att du är en

skapare. ... Det är en tid av sann

uppenbarelse i vilken du uppenbaras

för ditt Själv.


Dialogerna D:L.38-39
Du kan få tillgång till de sex första kapitlen ur En kurs i kärlek via varje nyhetsbrev från Stiftelsen Kärlekens väg, utgivare av En kurs i kärlek.
Där kan du också köpa boken, som tryckt bok eller som e-bok.


Klicka på länkarna här för att läsa de inledande kapitlen -  Introduktion och Preludium. Läs ett utdrag med de sex första kapitlena.En kurs i kärlek

Hur kom den egentligen till?


Mari Perron fick en dröm med ett mycket tydligt budskap: ”Du kan inte längre sälja ditt liv för pengar. Ditt sinne tillhör nu Gud." Så småningom tog hon till sig budskapet och lämnade sitt arbete. Efter en lång väntan började Mari höra en inre röst - inte i en dröm om natten, utan i vaket tillstånd. Vad som hände därefter var att hon fortlöpande fick ta emot texten till En kurs i kärlek. Hon skrev ned vad hon hörde, ord för ord. Det tog tre år. Resultatet är En kurs i kärlek.


Ljudboken på svenska har ännu inte publicerats, men du kan lyssna på ett utdrag från A Course of Love.

Dela med andra: lägg markören över
den röda pilen längst ned till höger ->